Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Formularze

INFORMACJA DLA LEKARZY POZ, SZPITALI, PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO – RODZINNYCH, MOPS ORAZ PACJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO.

 1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację, a nie wymagające hospitalizacji.
 2. Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 3. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie albo jej przedstawiciel ustawowy lub – za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.
 4. Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji powinny zawierać:
  Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (druk w załączeniu)
  Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.
  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub   rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu).
  Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa (druk w załączeniu).
  – Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja ZUS, ostatni odcinek renty / emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu oraz oświadczenie, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w ZOL nie są zajęte ani obciążone prawami osób trzecich.
  Aktualne wyniki badań diagnostycznych: mocz, morfologia oraz HBS, EKG, RTG klatki piersiowej.
  – Kwalifikację pielęgniarską do objęcia opieką w ZOL (druk w załączeniu).
  – do wglądu: dowód osobisty, legitymacja emeryta – rencisty lub decyzja emerytalna.
 5. Komisja ZOL w ciągu 14 dni od złożenia kompletnych dokumentów wydaje decyzję – kwalifikującą lub odrzucającą. Decyzja kwalifikująca – w przypadku braku miejsc – jest podstawą do wpisania na listę osób oczekujących.
 6. Pobyt w ZOL ma charakter okresowy i ściśle określony umową zawartą w dniu przyjęcia.